Pedagog

Pedagog to osoba, która zajmuje się uczniami mającymi trudności w nauce.

Zadaniem pedagoga jest znaleźć przyczynę i pomóc uczniowi uczyć się, aby mógł osiągnąć pełnie swoich możliwości.

Pedagog bardzo uważnie obserwuje i słucha dzieci. To ważne, aby zająć się problemem, kiedy jest jeszcze mały. Im później to się stanie, tym  trudności są większe i dłużej trwa praca.

Pedagog często pomaga rodzinie ucznia. Konsultacje w sprawach wychowawczych, pomoc w trudnej sytuacji materialnej, stypendia i dofinansowania do podręczników to  zakres jego działania.

Pedagog  ściśle współpracuje z nauczycielami i wychowawcami. Czasami to właśnie nauczyciele pierwsi zauważają problem i wtedy razem starają się pomóc.

Zadania Pedagoga Szkolnego w  Naszej Szkole

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
  5. Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
  6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.