Tyflopedagog

Zajęcia prowadzone przez tyflopedagoga mają na celu rozwijanie umiejętności pełniejszego poznawania świata mimo wzrokowej niepełnosprawności, naukę wykorzystywania wzroku podczas zajęć szkolnych, czynności życia codziennego, bezpiecznego poruszania się, zabawy.

W ramach prowadzonych zajęć uczniowie mają możliwość kształtowania swoich umiejętności, m.in. w zakresie planowania przestrzennego, właściwej organizacji miejsca pracy, kolejności wykonywania zadań. Rozwijana jest także sprawność manualna, elementy widzenia przestrzennego, orientacji kierunkowej i znajomości schematu własnego ciała.

W trakcie zajęć dzieci pracują nad poprawną analizą i syntezą wzrokowo-słuchową oraz koordynacją i integracją polisensoryczną, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu swojego potencjału intelektualnego. Ćwiczone są również  podstawowe umiejętności i techniki szkolne, tj. poprawne czytanie i pisanie, głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem, stosowanie reguł interpunkcyjnych i ortograficznych. 

Dla każdego ucznia przygotowywane są indywidualne, zróżnicowane ćwiczenia, rozwijające jego potencjał w zakresie logicznego myślenia, zapamiętywania, kojarzenia faktów i wykorzystania dotychczasowej i nowo zdobytej wiedzy w życiu i nauce. Podczas zajęć zawsze stosowana jest wysoka indywidualizacja wymagań, metod oraz organizacji i tempa pracy, a wykorzystywane różnorodne środki dydaktyczne dodatkowo uatrakcyjniają zajęcia i stymulują wszechstronny rozwój ucznia.